14yunjae: (Default)
[personal profile] 14yunjae
Title: Si Jung Yunho at ang Baril (Drabble)
Author: [livejournal.com profile] 14yunjae 
Pairing: Yunjae
Summary: Galit si Jung.

Si Jung Yunho at ang Baril *bow*
Galit.Galit na galit si Jung Yunho.


Bakit ka mo?Dahil, dalawang beses na nyang nabasa na binaril sya.


Ok lang sana kung hindi ito isang lawsuit fic. Kundi isang Yunjae fic na Alternate reality/world/universe/galaxy, etc. (at kung ano pa ang gusto mong itawag).


Pero hindi.

HINDI.
Isa itong “future” lawsuit fic (ang tawag ng madlang people), na ni minsan, “NI MINSAN!!!” (kahit sa kanyang panaginip) ay hinanggad niyang magkatotoo.


Lalo na yung part na pinatay siya ng isang “crazy-assed fan” sa pamamagitan ng baril.


Ayaw ni Jung ng dahas… at lalong ayaw nya ng baril… lalo’t lalo na kung ito ay gagamitin para patayin siya.“Paano na lang si jaejae-babes ko… pag nawala ako sa mundong ito.”


‘Hey, that made a rhyme. Maisali nga sa bago kong kanta. ^---^(( ’
A/N:
And that was my first Tagalog fic. And what an epic fail it is… I was trying to update on my ongoing fics but I ended up more braindead. 0______0 so this drabble suddenly came out of nowhere… and I just had to write it… ^---^((


Pero galit pa rin ako kay Jung…


P.S. can you guess what those two fics are? Hehehe clue: lawsuit fics sya kung saan binaril si jung.. hahahha I think u know what I’m talking about.. one is a series.. and one is a oneshot.. ^---^


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

14yunjae: (Default)
14yunjae

October 2013

S M T W T F S
  12345
6 789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 06:14 pm
Powered by Dreamwidth Studios